Polityka prywatności

Szanowni Państwo!
W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 12 lok 3, posiadająca NIP 9471113501, REGON 471525574, adres e-mail: recepcja@roza.pl.
 2. Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 12 lok 3 w celu:
  1. podjęcia działań niezbędnych przed świadczeniem usług, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty,
  2. realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów oraz świadczenia wybranych usług,
  3. dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
  4. ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej,
  5. marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.
 3. Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
  zawarcia i realizacji umowy z Biurem Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów.
 4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz
  Administratora usługi prawne lub informatyczne.
 5. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres
  obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: – w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, – w celach wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, – w celach statystycznych.
 6. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania
  od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:
  1. wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora
   dla celów marketingu bezpośredniego,
  2. wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną
   sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator dokładał będzie starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
  danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.