Regulamin Ośrodka

1. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. W karcie gościa Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
3. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie, podyktowane przez Gościa
4. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
5. Pokój wynajmowany jest na doby.
6. Doba trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
8. W miesiącach lipiec – sierpień pokoje wynajmowane są w modułach tygodniowych (sobota-sobota).
9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Ośrodka. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
11. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.
13. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
14. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
15. Ośrodek nie akceptuje pobytu zwierząt domowych w budynku hotelowym.
16. Zasady przebywania na terenie Ośrodka zwierząt opisuje odrębny regulamin.
17. Na terenie Ośrodka, w tym – w pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i podgrzewaczy tytoniu.
18. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych.
19. Nieuzasadnione uruchomienie przez Gościa czujników dymu i przez to wywołanie alarmu pożarowego skutkuje karą 1000 złotych.
20. W przypadku stwierdzenia dezaktywacji czujki dymu poprzez jej zasłonięcie, rozłączenie lub w jakikolwiek sposób ingerowanie w jej działanie, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500 złotych.
21. W przypadku nieuzasadnionego włączenia przycisku ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) osoba, która dokonała jego aktywacji zostanie obciążona karą w wysokości 1000,00 zł. Wysokość kary może być wyższa w zależności od przypadku zaangażowania dodatkowych służb, w tym straży pożarnej.
22. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
23. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
24. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
25. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
26. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
27. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
28. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 14 dni, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
30. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
31. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodkowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku.

32. Zasady rezerwacji i płatności w przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem witryny osrodek.roza.pl, telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Ośrodka:

1) Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w wysokości 30 % wartości całego pobytu na konto Ośrodka. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia wykonania rezerwacji, a w przypadku rezerwacji dotyczących pobytu rozpoczynającego się w okresie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji lub krótszym – w dniu dokonywania rezerwacji. Ośrodek w wyjątkowych sytuacjach może zwolnić Gościa od wpłaty opłaty rezerwacyjnej lub ustalić inną jej wysokość.

2) Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

3) W przypadku anulowania rezerwacji pobytu, nie później niż 21 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług ośrodka, zwracamy 100% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty).

4) W przypadku anulowania rezerwacji później niż 21 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług ośrodka, opłata rezerwacyjna (przedpłata) nie jest zwracana.

5) Rezerwacje obejmujące pobyt w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec oraz kwiecień, mogą zostać bezkosztowo anulowane na maksymalnie 2 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług ośrodka.

6) Gość zobowiązany jest uiścić pozostałą część opłaty za pobyt w czasie zameldowania w ośrodku, w dniu przyjazdu.

7) W przypadku skrócenia pobytu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

8) W przypadku nie uregulowania zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu oraz skrócenia pobytu Gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za zadeklarowany pobyt przy dokonaniu rezerwacji.

9) Przy rezerwacjach grupowych obowiązują warunki wynikające z zawartej umowy regulującej sposoby rezerwacji, płatności, oraz warunki anulowania pobytu, a pkt. 1-8 nie mają zastosowania.